ekologia-firma

 Opłata za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, wszystkie podmioty, które w związku ze swoją działalnością zanieczyszczają środowisko, ą zobligowane do płacenia za korzystanie ze środowiska. Jakie to podmioty? Zobowiązania dotyczą podmiotów, które wprowadzają gazy lub pyły do atmosfery, ścieki do wód lub ziemi, pobierają wody lub składują odpady – jak nietrudno się domyślić, dotyczy to niemal wszystkich funkcjonujących w kraju firm. Prawo ochrony środowiska wyraźnie mówi, kto i jakie opłaty powinien wnosić (art. 273 ust 1). Co trzeba widzieć o tych opłatach?

Każdy zobligowany do tego przedsiębiorca, musi rozliczyć się z właściwym Urzędem Marszałkowskim, maksymalnie do dnia 31 marca 2017. Rozliczenie polega na przedstawieniu specjalnego sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska.

Artykuł 3, punkt 20 ustawy z 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, za podmioty korzystające ze środowiska uznaje się:

Przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Wszystkie zobligowane do uiszczania opłat podmioty płacą za:

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu).
Pobór wód (wody podziemne, powierzchniowe).
Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (m. in. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych).
Składowanie odpadów.
Zgodnie z art. 289 ww. Ustawy, nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska jeśli roczna wysokość opłat nie przekracza 800 zł za poszczególne korzystanie ze środowiska.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Marszałek Województwa, który uznał, że podmiot, który powinien był się rozliczyć i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska, a tego nie zrobił, może zostać obciążony srogą karą.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska, zależy głównie od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska.